Regulamin - Art-horse Sklep jeździecki

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.art.-horse.eu – ważny od 25.12.2014r.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Art-Horse Anna Lasota, z siedzibą : Tomaszkowo ul. Żubra 4, 11-034 Stawiguda  NIP: 7393679882, REGON: 281621678, adres poczty elektronicznej: sklep@art-horse.eu, numer telefonu kontaktowego: 602 608 948 (opłata zgodna z taryfą operatora). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Jeździeckiego Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. 

I. DEFINICJE - użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub przegląda jego zawartość.

1.2. Sprzedawca –  art.-horse.eu Anna Lasota , z siedzibą Tomaszkowo, ul. Żubra 4 , 11-034 Stawiguda , NIP: 7393679882, REGON: 281621678

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.art-horse.eu za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie http://www.art-horse.eu

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.art-horse.eu  prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera z włączoną obsługą Java lub inna w aktualnej wersji;

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jak również przez bezpośredni link: http://www.art-horse.eu/regulamin

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Rejestracja nie jest warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść  Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Prawem do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz podanie danych osobowych i teleadresowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

„informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego”

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.art-horse.eu i dokonać wyboru:

a) zamawianych produktów oraz ich ilości;

b) sposób płatności;

c) sposób dostawy wraz z adresem dostawy;

d) danych niezbędnych do wysyłki towaru i wystawienia faktury lub paragonu imiennego (w przypadku braku takich danych, paragon imienny wystawiany jest na dane z wysyłki);

e) następnie należy podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam’’ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ma możliwość zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia.

4.5. Podsumowanie składanego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) czasu dostawy (liczonego dla Towaru z najdłuższym okresem realizacji).

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z „Prawem do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży” oraz podanie danych osobowych i teleadresowych oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie naciśnięcie przycisku „Zamawiam ”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr [numer zamówienia]”, dostarczaną z adresu sklep@art-horse.eu , nadawcą  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Wszystkie podane ceny i terminy realizacji są informacjami aktualnymi i mają charakter wiążący.

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem takich firm jak:

a) Firmy kurierskiej  – czas dostawy do 2 dni roboczych;

5.3. Koszty dostawy określone są na stronie sklepu: http://www.art-horse.eu   Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia i wynoszą:

a) firma kurierska dpd przy płatności przelewem – 19,99 zł za przesyłki o wadze maksymalnej 15 kg;

b)Przesyłka pobraniowa kurierska do 15 kg firma dpd - 24,99 zł

5.4. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że informacja na Stronie wskazuję na darmową dostawę.

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia Klientowi, który wskazał niedokładny bądź błędny adres dostawy.

5.6. Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy jej waga nie przekracza 30 kg. W przypadku cięższych przesyłek np. palet, paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

5.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia „płatność za pobraniem” w stosunku do Klienta, który nie odbierze wcześniej zrealizowanego zamówienia składanego przez Sklep i „płatnego za pobraniem”.

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Zamówienie.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Towar zgodnie z informacjami zawartymi na stronie http://www.art-horse.eu  :

a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski . 12 1050 1764 1000 0092 0112 1564;

b) „za pobraniem”, czyli gotówką kurierowi  przy odbiorze towaru;

6.3. W przypadku niedostępności Towaru może być wymagana wpłata zaliczki w celu realizacji zamówienia. Jeśli jest taka konieczność, taka informacja zamieszczona jest na karcie takiego Towaru.

6.4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania realizacji zamówienia w przypadku braku zapłaty należności przez Klienta w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do Odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę : pod numerem telefonu 602-608-948, adres e-mail sklep@art-horse.eu  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient przekaże informację dotyczącą wykonania przysługującego mu Prawa Odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do Odstąpienia od Umowy.

7.5. Sklep nie przyjmuje zwrotów Towarów wysyłanych za pobraniem.

7.6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został  poinformowany przez  Klienta o wykonaniu Prawa do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7.8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Art -horse Anna Lasota Tomaszkowo, ul. Żubra 4 , 11-034 Stawiguda niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7.11. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru w trybie Odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7.12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.13. Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a w szczególności:

-  czapsy oraz bryczesy szyte na miarę;
-  oficerki i inne obuwie szyte na miarę;
-  siodła, ogłowia wykonywane wg. zamówienia klienta;
-  odzież szyta na miarę;
-  wszelkie towary z wyhaftowanymi aplikacjami na zamówienie;
b)  zwrotowi nie podlegają  książki, czasopisma oraz płyty DVD.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@art-horse.eu  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Art.-horse Anna Lasota , Tomaszkowo ul. Żubra 4, 11-034 Stawiguda lub sklep@art-horse.eu .

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Wszystkie Towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10.5. By uniknąć nieporozumień w związku z faktycznymi ocenami subiektywnymi Towaru tj.: kolorem, fakturą, krojem czy wykończeniem przed zakupem Sprzedawca radzi zobaczyć Towar na żywo. 


Art-horse Sklep jeździecki, ul. Kołobrzeska 32 G 10-432 Olsztyn
Copyright (C) art-horse.eu mapa strony polityka prywatności
Projektowanie stron internetowych Olsztyn